III filar

System emerytalny składa się z trzech filarów. Dwa pierwsze są obowiązkowe. Mowa tu o ZUS i OFE. Trzeci filar nie jest obowiązkowy. Można, ale nie trzeb, a z niego korzystać. Na takowy III Filar składają się IKE, IKZE i PPE. Chodzi tu o Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego i Pracownicze Programy Emerytalne. Ostatni filar wprowadzono, jako szansę na dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę. Oferty dodatkowego oszczędzania połączone są z pewnymi ulgami podatkowymi.

Innymi słowy mówiąc ustawodawca chcąc zachęcić obywateli do dodatkowego oszczędzania na przyszłość niezależnie od ZUS i OFE wprowadził zapisy pozwalające na ulgi przy płaceniu podatków. Ważne jest to, że możliwe jest jednoczesne oszczędzanie w ramach każdej z trzech dodatkowych form składających się na III filar. Innymi słowy osoby uprawnione mogą oszczędzać jednocześnie na IKE, IKZE I PPE. Trzeci filar to dodatkowe środki na emeryturę, ale również dość duży wybór produktów oszczędnościowych. Chodzi tu nie tylko o trzy typy kont, ale to jak takowe konta będą działać.

Oszczędzający mogą przykładowo wybrać IKE w postaci rachunku bankowego lub funduszu inwestycyjnego. Podmioty oferujące IKE i IKZE udostępniają całe programy inwestycyjne, w których zainteresowany klient sam może wybierać fundusze i subfundusze, którym powierzy swoje środki. Warto też pamiętać o możliwości przeniesienia środków z jednej instytucji do drugiej (jeżeli np. dane IKZE w konkretnym podmiocie przestało nam odpowiadać możemy środki przenieś na nowe IKZE oferowane przez inny podmiot).

Dodaj swoją opinię