IKE a IKZE

Dobrowolne oszczędzanie w III filarze emerytalnym to szansa nie tylko na wyższą emeryturę, ale również korzyści finansowe w postaci ulg podatkowych. Wybór między IKE a IKZE nie jest łatwy, dlatego przygotowaliśmy porównanie najważniejszych cech i korzyści obu kont emerytalnych. Po zapoznaniu się z analizą będziesz wiedział czy w Twoim przypadku lepiej będzie zainwestować w IKE czy IKZE. Dowiesz się również ile kont IKZE i IKE możesz posiadać jednocześnie.

System emerytalny składa się z trzech filarów. Do niedawna dwa pierwsze filary, czyli ZUS i OFE były obowiązkowe. Trzeci filar był dobrowolny, stworzono go by każdy mógł zdecydować czy chce odkładać dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. Po reformie emerytalnej obywatele zyskali prawo wyboru czy chcą oszczędzać na przyszłą emeryturę tylko na subkontach w ZUS czy jednocześnie w ZUS i OFE. Trzeci filar nadal pozostaje dobrowolny, lecz i tam reforma przyniosła kilka istotnych zmian.

Trzeci filar emerytalny obejmuje:

  • IKE – Indywidualne Konta Emerytalne
  • IKZE – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
  • PPE – Pracownicze Programy Emerytalne

Porównanie najważniejszych cech IKE i IKZE

W poniższej tabeli przedstawiamy porównanie najważniejszych cech Indywidualnego Konta Emerytalnego i Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

1. Dla kogo
IKE IKZE
Konto może założyć osoba w wieku od 16 lat. Konto może założyć osoba w wieku od 16 lat.

2. Liczba kont na osobę
IKE IKZE
1
(można jednocześnie posiadać IKE oraz IKZE)

1
(można jednocześnie posiadać IKZE oraz IKE)

3. Limit wpłat
IKE IKZE
Trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (limit roczny).

W 2015 roku limit wynosi: 11 877 zł

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2015 roku limit wynosi: 4 750,80 zł

Przed reformą (do 14 stycznia 2014 roku) wpłata nie mogła przekraczać równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za ubiegły rok, która nie mogła jednak przekroczyć 4% od 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

4. Sposób wpłaty
IKE IKZE
Brak konieczności regularnych wpłat. Posiadacz ma możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu wpłat (wpłaty nieregularne), regularnych miesięcznych wpłat lub jednorazowej wpłaty całości dozwolonej kwoty. Brak konieczności regularnych wpłat. Posiadacz ma możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu wpłat (wpłaty nieregularne), regularnych miesięcznych wpłat lub jednorazowej wpłaty całości dozwolonej kwoty.

5. Wypłata środków (z zachowaniem korzyści podatkowych)
IKE IKZE
Wypłata może nastąpić na wniosek właściciela konta po ukończeniu 60 lat bądź po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat, a także spełnieniu warunków dodatkowych:

Wpłaty na konto co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Dokonanie ponad połowy wartości wpłat, ale nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Wypłata może nastąpić na wniosek właściciela konta po ukończeniu przez niego 65 lat i po spełnieniu warunku:

Wpłaty na konto co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

6. Opodatkowanie (wypłata)
IKE IKZE
Brak podatku. Wypłata środków z konta podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%

Przed reformą (do 14 stycznia 2014 roku) wypłata podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wypłata była dopisywana do podstawy opodatkowania.

7. Korzyści podatkowe
IKE IKZE
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Z podatku dochodowego zwolnione są również dochody z tytułu oszczędzania na IKE, uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do PPE, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty na konto w danym roku można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Z podatku dochodowego zwolnione są również wypłaty transferowe zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

8. Wcześniejsza wypłata środków
IKE IKZE
Środki można wypłacić wcześniej w całości lub tylko ich część.

Wcześniejsza wypłata (całości lub części) opodatkowana jest 19% podatkiem od zysków kapitałowych.

Środki można wypłacić tylko w całości. Brak możliwości wypłaty części kapitału.

Wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku. Podatek dochodowy według skali podatkowej.

9. Dziedziczenie zgromadzonych pieniędzy
IKE IKZE
Spadkobiercy dziedziczą całość oszczędności.

Brak opodatkowania od spadku i darowizn.

Spadkobierca dziedziczący środki może przenieść je na własne konto w III filarze, lub od razu wypłacić bez konieczności opłaty podatku dochodowego.

Spadkobiercy dziedziczą całość oszczędności.

Brak opodatkowania od spadku i darowizn.

Spadkobierca musi opłacić zryczałtowany podatek odchodowy w stawce 10%.

Jeżeli spadkobierca zdecyduje się przenieść środki na własne konto w III filarze nie będzie musiał płacić 10% podatku ryczałtowego.

Przed reformą (do 14 stycznia 2014 roku) spadkobierca nie płacił podatku od spadku i darowizn. Odziedziczone środki były natomiast opodatkowane na ogólnych zasadach (dopisywane do podstawy opodatkowania za dany rok).

Mimo podobieństwa w nazwie i tego samego przeznaczenia (odkładanie dodatkowych środków na emeryturę) IKE i IKZE różnią się w kilku ważnych sprawach. Zasadnicze różnice dotyczą limitów wpłat, opodatkowania czy korzyści podatkowych płynących z posiadania kont. Zaletą jest to, że nie trzeba ograniczać się do wyboru jednej formy oszczędzania. Można posiadać oba konta jednocześnie.

Dodaj swoją opinię