IKZE Allianz DFE

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. DFE powstało 1 marca 2012 roku. W ramach Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Allianz oferuje IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Od początku działalności funduszu bankiem depozytariuszem przechowującym jego aktywa oraz wykonującym inne czynności przewidziane przez przepisy prawa dotyczące funduszy emerytalnych jest Deutsche Bank Polska S.A.

Podstawowe korzyści z IKZE

IKZE w Allianz Polska DFE to wygodny produkt oszczędnościowy pozwalający gromadzić nie tylko środki na przyszłą emeryturę, ale również uzyskać ulgę podatkową od corocznych składek. Ponadto przy wypłacie środków nie jest uwzględniany 19% podatek od zysków kapitałowych (zastępuje go 10% podatek zryczałtowany). Pieniądze zgromadzone na IKZE mogą być dziedziczone. Co więcej, nie występuje tu podatek od spadków i darowizn.

Opłaty i prowizje w Allianz Polska DFE

Allianz Polska DFE nie pobiera opłat za otwarcie IKZE. Minimalna wpłata wymagana przez fundusz to 50 złoty. Dodatkowym warunkiem jest tu wpłacenia minimum 200 zł w terminie do 30 dni od podpisania umowy. Allianz Polska DFE nie narzuca innych limitów, ani harmonogramu wpłat. To posiadacz konta decyduje o wysokości (z zachowaniem minimalnej wpłaty) i terminie wpłat. Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 1,5% od wpłacanych środków, a także opłatę za zarządzanie zależną od sumy wpłat na IKE i IKZE (od 1 do 2,5% – im większy kapitał tym niższa opłata). Jako wpłaty traktowane są zarówno bezpośrednie wpłaty na konto jak i przeniesienie środków z IKZE w innych funduszach.

Podstawowe informacje o strategii inwestycyjnej

Allianz Polska DFE umożliwia inwestowanie środków w szeroką gamę aktywów. Mogą to być obligacje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe, akcje, itp. Fundusz za cel główny stawia sobie osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu w odległej perspektywie czasowej. Inwestycje poddawane są procesowi selekcji w celu wyłonienia zarówno bezpiecznych jak i rentownych rozwiązań.

Jak założyć IKZE w Allianz Polska DFE?

IKZE w Allianz Polska DFE można otworzyć na kilka sposobów. Można to zrobić drogą online przez specjalny wniosek zamieszczony na stronie DFE. Ponadto na stronie dostępny jest specjalny formularz kontaktowy, dzięki któremu potencjalni klienci mogą skontaktować się z przedstawicielami Allianz w celu uzyskania dalszych informacji. Kolejną droga jest infolinia Allianz Polska DFE. Dzięki formularzowi kontaktowemu oraz infolinii klient może umówić się na rozmowę z reprezentantem funduszu. Wniosek online pozwala na założenie IKZE od razu.

Dodaj swoją opinię