IKZE Allianz TFI

Allianz działa w naszym kraju od 1997 roku. W tym czasie Grupa Allianz rozwijała się niezwykle dynamicznie. Dzięki temu stała się jednym z liderów na naszym rynku związanym z finansami i ubezpieczeniami. W ramach Grupy funkcjonują następujące podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Dowodem na ogromy udział w rynku są wyniki Grupy z 2012 roku. Wtedy to składki z tytułu ubezpieczeń Grupie Allianz Polska wyniosły w 2012 roku 3,5 miliarda złotych. W tym samym roku aktywa pod zarządem Grupy Allianz Polska przekroczyły 14,5 mld zł. W ofercie TFI Allianz Polska S.A. znajdziemy również dodatkowe, nieobowiązkowe fory oszczędzania na przyszłe emerytury pod postacią Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

Takowe konta zapewniają możliwość odpisania składek od podstawy opodatkowania. Zyski z kont emerytalnych nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych (19%). W przypadku śmierci właściciela IKZE środki zgromadzone na koncie mogą być dziedziczone przez osoby uposażone. Takowy kapitał nie podlega podatkom od spadku i darowizn. W przypadku IKZE mamy do czynienia z rocznymi limitami wpłat na konto przewidzianymi przez ustawodawcę. Limit ustalany jest co roku. Allianz oferuje IKZE z funduszem inwestycyjnym lub z funduszem emerytalnym. Co ważne, wpłaty na takowe konto nie muszą być regularne.

Oficjalna stronawww.allianz.pl

Dodaj swoją opinię