IKZE Amplico TFI

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Amplico TFI S.A.) ma swoją siedzibę w Warszawie. Jest częścią MetLife, Inc wiodącej na świecie firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe oraz programy świadczeń pracowniczych. Firma obsługuje 90 milionów klientów. Amplico Fundusze Inwestycyjne zajmuje się lokowaniem środków finansowych należących do klientów w papiery wartościowe i tym podobne prawa majątkowe zgodnie ze statutem poszczególnych funduszy. Oferta Amplico TFI S.A. obejmuje również IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE jest produktem unikalnym, podlegającym uldze podatkowej. W każdym roku klient może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę wpłaconą na konto. Oczywiście mamy tu do czynienia z pewnymi limitami takowych wpłat i odliczeń. Amplico oferuje swoim klientom 7 subfunduszy wchodzących w skład Amplico FIO Parasol Krajowy do wyboru. W ich ramach nabywane są jednostki uczestnictwa (kategoria E). Mowa tu o: Amplico Subfundusz Pieniężny, Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych, Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji, Amplico Subfundusz Akcji oraz Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek.

Środki zgromadzone na IKZE można wypłacić po ukończeniu 65 roku życia przy warunku inwestowania przynajmniej przez 5 lat. Jeżeli właściciel konta umrze środki zgromadzone na koncie stają się własnością osoby wskazanej przez właściciela w umowie rachunku. Nie podlegają one podatkom od darowizn i spadku.

Oficjalna stronawww.metlifeamplico.pl

Dodaj swoją opinię