IKZE Generali DFE

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie. Generali PTE należy do Grupy Generali Polska, w której skład wchodzą również m.in. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dobrowolny Fundusz Emerytalny działa na rynku od 24 grudnia 2012 roku. W ofercie Generali DFE można znaleźć IKE i IKZE pozwalające na gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych.

Dodatkowy wkład do przyszłej emerytury

IKZE w Generali DFE umożliwia gromadzenie dodatkowych środków w ramach III filaru emerytalnego. Środki gromadzone na rachunku pracują na dodatkowy wkład do emerytury. Nie są jednak objęte podatkiem od zysków kapitałowych, a jedynie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% (regulowanym przy wypłacie wiążącej się z przejściem posiadacza konta na emeryturę). Środki gromadzone w Generali DFE podlegają dziedziczeniu (brak podatku od spadku i darowizn).

Opłaty i prowizje w Generali DFE

Każdy klient może posiadać tylko jeden rachunek IKZE. Wartość środków zgromadzonych na rachunku w Generali DFE określona jest w jednostkach rozrachunkowych. Wpłaty na konto mogą być dokonywane z dowolną częstotliwością. Fundusz określa jednak minimalną wysokość pierwszej (400 zł) jak i kolejnych (50 zł) wpłat. Od wpłat fundusz pobiera opłaty manipulacyjne zgodnie z aktualnym Statutem Generali Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Ponadto fundusz pobiera opłaty za zarządzanie środkami (również zgodnie ze Statutem). Dodatkowe koszty mogą wynikać z wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu, w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy z DFE.

Strategia inwestycji Generali DFE

Fundusz działa na zasadzie aktywnej alokacji, co oznacza możliwość zmiany na przestrzeni czasu udziału poszczególnych klas aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Podstawowe instrumenty, w które DFE może inwestować środki swoich klientów to akcje, skarbowe papiery dłużne, nieskarbowe papiery dłużne, a także instrumenty rynku pieniężnego. Generali DFE nie określa minimalnego ani maksymalnego poziomu zaangażowania środków w poszczególne typy inwestycji. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji rynkowej.

Jak założyć konto w Generali?

Aby założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Generali DFE należy skontaktować się z przedstawicielami funduszu. Można to zrobić zarówno poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Generali jak i infolinię oraz dzwoniąc do najbliższego oddziału Generali. Umowę IKZE można podpisać również w dowolnym oddziale Generali.

Dodaj swoją opinię