IKZE MetLife Amplico DFE

Zarządcą MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego jest Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. należące do Grupy MetLife, Inc., która zaliczana jest do światowej czołówki firm oferujących m.in. ubezpieczenia i programy świadczeń pracowniczych. MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny oferuje zarówno IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) jak i IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego), jako źródło dodatkowych oszczędności na przyszłą emeryturę.

Informacje o korzyściach, jakie daje IKZE

IKZE w MetLife Amplico DFE to konto pozwalające na długoterminowe oszczędzanie na przyszłą emeryturę umożliwiające czerpanie korzyści przez cały okres oszczędzania. Gwarantuje możliwość odliczenia sumy składek od podstawy opodatkowania za rok, w którym takowych wpłat dokonano. Środki wypracowane przez fundusz w ramach IKZE nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych. Ponadto MetLife Amplico DFE oferuje konkurencyjne opłaty.

Koszty i opłaty w MetLife Amplico DFE

W ramach opłat MetLife Amplico DFE pobiera od wpłaconej składki 50% jej wartości, ale przy założeniu, że łączna wartość pobranych od członka opłat od składek w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 500 zł. Fundusz pobiera również opłatę za zarządzanie środkami zgromadzonymi na koncie w wysokości 2,5% ich wartości (opłata w skali roku). Dodatkowe opłaty mogą zostać pobrane w przypadku zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej przed upływem 12 miesięcy od daty założenia IKZE. Informacje o szczegółach dotyczących opłat i prowizji (zmianach, promocjach, itp.) można znaleźć w Prospekcie Informacyjnym i Statucie MetLife Amplico DFE.

Strategia inwestycyjna przyjęta przez MetLife Amplico DFE

MetLife Amplico DFE stawia sobie za cel osiąganie jak najwyższych zysków przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa inwestycji. Podstawowe instrumenty, w które inwestuje DFE to instrumenty dłużne (skarbowe i nieskarbowe) i udziałowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, itp.). W zależności od oceny bieżącej oraz prognozowanej sytuacji na rynku finansowym udział różnych instrumentów w portfelu inwestycyjnym funduszu może ulegać zmianie. Gdy sytuacja temu sprzyja środki przesuwane są w inwestycje bardziej ryzykowne, ale zyskowne, a gdy się pogarsza w stronę inwestycji gwarantujących bezpieczeństwo (mniej rentowne).

Jak podpisać umowę z DFE?

Umowę o prowadzenie IKZE można zawrzeć na trzy zasadnicze sposoby. Osoba zainteresowana może wypełnić specjalny wniosek zamieszczony na stronie internetowej MetLife Amplico DFE. Poza tym może skontaktować się z doradcą klienta za pośrednictwem Centrum Telefonicznego, lub z Partnerem MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (lista partnerów dostępna jest na stronie MetLife Amplico).

Dodaj swoją opinię