IKZE Pekao DFE

Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao jest zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Akcjonariuszami Pekao Pioneer PTE S.A. są Bank Pekao S.A. (65% akcji) i Pioneer Global Asset Management S.p.A. (35% akcji). Oba podmioty wchodzą w skład UniCredit Group. W ofercie Pekao Pioneer PTE można znaleźć Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pekao. IKZE skierowane jest do osób zainteresowanych dobrowolnym gromadzeniem środków na przyszłą emeryturę (III filar).

Dodatkowa emerytura z IKZE

IKZE to dodatkowy sposób oszczędzania na emeryturę. Ostateczna kwota, którą posiadacz konta otrzyma na koniec zależy od wysokości dokonywanych wpłat, ich częstotliwości oraz skuteczności inwestycji. Poza dodatkowym wkładem do emerytury posiadanie konta w DFE Pekao umożliwia uzyskanie corocznej ulgi podatkowej. Środki wpłacane na IKZE w każdym roku można odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT za rok, w którym wpłacono pieniądze i tym samym zapłacić mniejszy podatek lub uzyskać jego zwrot z Urzędu Skarbowego. Kolejną zaletą jest brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków. W każdym roku ustalany jest (przepisami prawa) limit wpłat na konto.

Koszty, opłaty i prowizje w DFE Pekao SA

Podstawowa zaleta IKZE w Pekao DFE to niska pierwsza wpłata w wysokości 100 zł. Kolejne wpłaty oraz ich częstotliwość zależą tylko i wyłącznie od klienta oraz rocznego limitu. Środki z konta będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach. Za otwarcie i prowadzenie konta oraz otrzymane wypłaty transferowe Pekao nie pobiera opłat. W grę wchodzą natomiast opłaty manipulacyjne (przy każdej wpłacie), za zarządzanie, związane ze zwrotem, wypłatą oraz wypłatą transferową przed upływem 12 miesięcy. Stawki opłat określone są w Statucie DFE Pekao. Członkowie DFE Pekao, którzy są jednocześnie klientami Banku Pekao S.A. otrzymują dostęp do informacji o środkach zgromadzonych na IKZE poprzez bankowość elektroniczną Pekao24.

Polityka inwestycyjna IKZE Pioneer Pekao

Podstawowym celem Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao jest uzyskanie dla swoich klientów maksymalnego możliwego zysku przy minimalnym ryzyku. Strategia inwestycyjna funduszu przewiduje inwestycje w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Gdy sytuacja na rynku jest sprzyjająca większa część środków przesuwana jest na rentowne inwestycje w akcje. Z kolei, gdy sytuacja na giełdzie się pogarsza środki lokowane są w bezpiecznych dłużnych papierach wartościowych. Maksymalne zaangażowanie aktywów funduszu w akcje może wynosić 60%, a minimalne 25%.

Jak przystąpić do PEKAO DFE?

Umowę z DFE Pekao może podpisać osoba pełnoletnia, osoba małoletnia (po ukończeniu 16 lat) za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz osoba, która gromadzi środki na IKZE w innej instytucji (zobowiąże się do wypłaty transferowej całości zgromadzonych środków na konto w DFE Pekao). Zainteresowani mogą założyć IKZE w placówkach Banku Pekao S.A. oraz za pośrednictwem wniosku internetowego dostępnego na stronie funduszu.

Oficjalna stronawww.pekaopte.pl

Dodaj swoją opinię