Kategoria: Rynek IKZE


Wyższy limit IKZE

Wyższy limit IKZE

Wyższe przeciętne wynagrodzenie wiąże się również z wyższym limitem IKZE i IKE. To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które odkładają pieniądze na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Limit IKZE i IKE zwiększany jest praktycznie co roku, co może świadczyć o bogacącemu się społeczeństwa. Wielkość możliwych wpłat uzależniona jest bowiem od wartości prognozowanej średniej krajowej. Eksperci twierdzą, że w 2017 roku może ona sięgnąć 4 263 złotych, co daje sumę o 108 złotych wyższą niż w ubiegłym roku.

Niski odsetek oszczędzających na emeryturę

Niski odsetek oszczędzających na emeryturę

Zaledwie 21,2% badanych oszczędza na emeryturę w jakiejkolwiek formie (w tym w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Większość z nich, bo 43%, przeznacza na odkładanie maksymalnie 10% swoich rocznych dochodów. Tylko jedna piąta tej grupy na zabezpieczenie emerytalne przeznacza powyżej 10% swoich zarobków. Pozostałe osoby z całej badanej grupy (78,8%) nie podejmują żadnych działań zmierzających do ochrony swojego przyszłego stanu materialnego. Okazuje się, że Polacy zaczynają zastanawiać się nas swoją przyszłością emerytalną dopiero po ukończeniu 50. roku życia. Skąd taki stan rzeczy?

Polacy martwią się o emeryturę

Polacy martwią się o emeryturę

Okazuje się, że coraz więcej Polaków postanowiło samodzielnie zadbać o wysokość swojej przyszłej emerytury, co wynika z troski o swój byt w podeszłym wieku. Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego dotyczyły nowych rachunków zakładanych w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Wskazały one na to, że znaczna liczba Polaków rezygnuje z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z braku zaufania do instytucji i bierze los we własne ręce. Z roku na rok bowiem przybywa coraz więcej rachunków z IKZE.

Limit IKZE w 2016 roku

Limit IKZE w 2016 roku

Ustalono limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego na 2016 rok. Wyniósł on 4866 złotych. Wyznaczono go w oparciu o przepisy prawa polskiego i prognozy na trwający właśnie rok. Kwota ta jest wyższa w porównaniu z ubiegłymi latami. W 2015 roku bowiem maksymalna wartość wpłat wynosiła 4750 złotych i 80 groszy. Dwa lata temu – 4495 złotych i 20 groszy, zaś trzy lata temu 4231 złotych i 20 groszy. Wzrost ten ma bezpośredni związek ze wzrostem wysokości wynagrodzeń obywateli w ostatnim czasie.

Wpłaty na IKZE odliczone w zeznaniu podatkowym

Wpłaty na IKZE odliczone w zeznaniu podatkowym

Osoby, które zdecydowały się na odkładanie pieniędzy na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku podatkowym, mogą odliczyć poniesione koszty od uzyskanego dochodu. Jeżeli dochód uzyskany w danym roku jest niższy niż wysokość składki na IKZE, wówczas podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Wysokość kwoty odkładanej na IKZE określają zaś przepisy ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W 2015 roku limit ograniczał wysokość odkładanej kwoty do 4750 złotych i 80 groszy.

IKE i IKZE w stagnacji

IKE i IKZE w stagnacji

Okazuje się, że mimo zmian w prawie i opodatkowaniu Polacy wciąż niechętnie podchodzą do trzeciego filaru emerytalnego. Jak pokazują dane Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec czerwca funkcjonowało 816 tysięcy Indywidualnych Kont Emerytalnych, czyli tyle samo, ile w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeszcze gorzej jest w przypadku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Ich liczba spadła przez rok o 16 tysięcy i wyniosła pod koniec czerwca 2014 roku 493 227.

Sposób na wyższą emeryturę

Sposób na wyższą emeryturę

Jak wypracować wyższą emeryturę przy pomocy III filaru? Jedną z odpowiedni może być inwestycja w obligacje korporacyjne w ramach rachunku maklerskiego prowadzonego w postaci indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Cała sztuka polega na sprzedaży lub kupnie obligacji w odpowiedniej chwili, czyli na krótko przed ustaleniem praw do odsetek. Korzyści? Sprzedając obligacje tuż przed ustaleniem prawa do odsetek może odroczyć opłacenie podatku do końca kwietnia następnego roku (pieniądze, które musiałyby pójść na podatek mogą jeszcze przez kilka miesięcy pracować na zysk).

Zmiany w IKZE

Zmiany w IKZE

Dopiero, co dowiedzieliśmy się jak najprawdopodobniej potoczy się los Otwartych Funduszy Emerytalnych, a już rząd bierze się za zmiany w III filarze, a dokładnie w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Obecnie wypłaty z IKZE są opodatkowane zgodnie ze stawkami PIT. Pojawił się jednak pomysł resortu pracy by zmienić to na 5 procentową ryczałtową stawkę podatku od zysków kapitałowych. Resort finansów zgadza się na obniżkę, ale stawki PIT do 15%. Być może zostanie osiągnięty kompromis w tej kwestii.