Kategoria: Poradnik emerytalny


Dla kogo jest IKZE

Dla kogo jest IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego skierowane jest do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Osoba niepełnoletnia może jednak dokonywać wpłat na konto tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Wpłata na IKZE nie może przekroczyć wysokości takowych dochodów. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Z drugiej jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie by ta sama osoba poza IKZE miała również IKE oraz uczestniczyła w PPE (Pracowniczym Programie Emerytalnym).

III filar

III filar

System emerytalny składa się z trzech filarów. Dwa pierwsze są obowiązkowe. Mowa tu o ZUS i OFE. Trzeci filar nie jest obowiązkowy. Można, ale nie trzeb, a z niego korzystać. Na takowy III Filar składają się IKE, IKZE i PPE. Chodzi tu o Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego i Pracownicze Programy Emerytalne. Ostatni filar wprowadzono, jako szansę na dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę. Oferty dodatkowego oszczędzania połączone są z pewnymi ulgami podatkowymi.

Transfery pomiędzy instytucjami prowadzącymi IKZE

Transfery pomiędzy instytucjami prowadzącymi IKZE

Transfer środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego może odbywać się wyłącznie do innej instytucji oferującej Indywidualne Kontro Zabezpieczenia Emerytalnego, z którą dany oszczędzający podpisał umowę o prowadzenie takowego konta. Nie jest możliwe przeniesienie środków z IKZE na konto IKE czy do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Wypłaty transferowe związane z przeniesieniem środków między instytucjami oferującymi IKZE, a także wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego nie są objęte podatkiem.

Wypłata z IKZE

Wypłata z IKZE

Wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego może nastąpić tylko w dwóch przypadkach:

  • Na wniosek osoby oszczędzającej w momencie osiągnięcia wieku 65 lat (lub później) przy założeniu, że posiadacz konta dokonywał wpłat na IKZE przynajmniej przez pięć lat (jest to warunek konieczny, minimum 5 lat oszczędzania).
  • W przypadku śmierci właściciela konta IKZE. Wypłata następuje na wniosek osoby uposażonej (wskazanej przez właściciela konta w umowie podpisanej z podmiotem oferującym IKZE).

Roczny limit wpłat na IKZE

Roczny limit wpłat na IKZE

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego jest roczny limit wpłat. Warto zauważyć, iż jest on niższy niż w przypadku kont IKE. Jak wyznaczany jest roczny limit dla kont IKZE? W odróżnieniu od IKE w przypadku, którego limit ustalany jest kwotowo na dany rok i na takim samym poziomie dla wszystkich oszczędzających, limit dla IKZE jest zależny od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla konkretnego oszczędzającego za rok ubiegły.

Różnice między IKE i IKZE

Różnice między IKE i IKZE

Obydwa konta, czyli Indywidualne Konto Emerytalne jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego służą do gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Jest jednak kilka zasadniczych różnic między tymi kontami. Mowa tu na przykład o limitach wpłat. W przypadku IKZE mamy do czynienia z niższymi, rocznymi limitami wpłat na konto emerytalne (na IKE można wpłacić więcej). Kolejną różnicą są ulgi podatkowe.

Kto oferuje IKZE

Kto oferuje IKZE

IKZE stanowią element trzeciego filaru emerytalnego. Poza Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego w III filarze mamy do czynienia również z Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (IKE) i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE). Osoby posiadające konto IKE czy uczestniczące już w PPE mogą bez względu na to wybrać dodatkową ofertę oszczędnościową w postaci IKZE. Ustawa zmieniająca prawo i dopuszczające możliwość wprowadzenia nowych kont jasno określa też, jakie podmioty mogą je oferować konsumentom.

Czym jest IKZE

Czym jest IKZE

IKZE to skrót od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Podstawą działania tego typu produktu finansowego jest ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie części ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Ta właśnie ustawa wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dzięki temu obok IKE klienci mogą zakładać również IKZE. Ustawa określa m.in. podmioty uprawnione do oferowania tego typu kont czy cechy charakterystyczne wyróżniające konto na tle funkcjonujących już IKE.