Limit IKZE 2015

Limity IKZE z każdym rokiem są coraz wyższe. Limit na 2015 rok jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 255,60 zł, co stanowi wzrost o 5,69%. Maksymalna kwota wpłaty na IKZE w 2015 roku, którą można odliczyć od podstawy opodatkowania została określona na 4 750,80 zł. Prezentujemy zestawienie historycznych limitów wpłat wraz z określeniem wzrostu do lat ubiegłych wyrażonego kwotowo oraz procentowo, a także wyjaśniamy co ma bezpośredni wpływ na wysokość limitu w danym roku kalendarzowym.

Punktem odniesienia przy określaniu limitu wpłat na dany rok jest przeciętne prognozowane miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, prezentowane w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Warto zaznaczyć, że środki wpłacane na IKZE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności ustalonego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy w danym roku oszczędzający wpłaci na konto IKZE kwotę przekraczającą określony limit, wówczas fundusz IKZE jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki w ciągu 14 dni od stwierdzenia nadpłaty.

Limit wpłat na IKZE 2015 i lata wcześniejsze:
rok limit IKZE zmiana r/r zł zmiana r/r %
2015 4 750,80 zł +255,60 zł +5,69%
2014 4 495,20 zł +264,00 zł +6,24%
2013 4 231,20 zł +200,40 zł +4,97%
2012 4 030,80 zł

Powyższe limity nie dotyczą transferu zgromadzonych środków na konto IKZE prowadzone przez inną instytucję. Wypłata transferowa z tytułu zmiany podmiotu zarządzającego kontem jest zwolniona z opodatkowania.

Dodaj swoją opinię