Limit IKZE w 2016 roku

Ustalono limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego na 2016 rok. Wyniósł on 4866 złotych. Wyznaczono go w oparciu o przepisy prawa polskiego i prognozy na trwający właśnie rok. Kwota ta jest wyższa w porównaniu z ubiegłymi latami. W 2015 roku bowiem maksymalna wartość wpłat wynosiła 4750 złotych i 80 groszy. Dwa lata temu – 4495 złotych i 20 groszy, zaś trzy lata temu 4231 złotych i 20 groszy. Wzrost ten ma bezpośredni związek ze wzrostem wysokości wynagrodzeń obywateli w ostatnim czasie.

Górną granicę limitu ustala się na podstawie wysokości wynagrodzeń. Określana jest jako 1,2-krotność średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na konkretny rok. Limit ten ustalany jest dla wszystkich oszczędzających bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Osoby nieletnie również mogą dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, lecz ich wartość nie może przekroczyć wysokości uzyskanych dochodów w danym roku z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. Nie mogą one również przekroczyć kwoty rocznego limitu.

Dodaj swoją opinię