Niższy podatek dla przedsiębiorców dzięki IKZE

Niższy podatek dla przedsiębiorców dzięki IKZE

W Polsce istnieje blisko 2 miliony działalności gospodarczych, które zatrudniają mniej niż 10 osób, z czego prawie 2/3 z nich to firmy jednoosobowe. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa, często szukają możliwości obniżenia podatku. Można tego dokonać na wiele sposobów. Jednym z takich są wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które nie tylko zredukuje wysokość podatku, ale przyczyni się do poprawy jakości życia na przyszłej emeryturze.

Brak wiedzy Polaków na temat III filaru

Brak wiedzy Polaków na temat III filaru

Wraz z końcem lipca zamknięto okno transferowe, dzięki któremu osoby jeszcze pracujące mogły zmienić decyzję o sposobie przekazywania swoich składek. Przyszli emeryci do wyboru mieli dwie opcje – świadczenie z ZUS lub z OFE. Niewielu Polaków jednak wie, że oprócz tych dwóch opcji oszczędzania istnieje jeszcze jeden sposób, a mianowicie III filar. Jak pokazują badania, jedynie 13% ankietowanych wskazuje IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jako formę dodatkowego oszczędzania. Jednak i IKZE mało kto słyszał.

Nowa propozycja KNF – EKO

Nowa propozycja KNF – EKO

EKO, czyli Emerytalne Konto Oszczędnościowe jest nową propozycją Komisji Nadzoru Finansowego, mająca na celu ożywić powoli i ciągle niedoceniany trzeci filar. Pracownicy mogliby odkładać co miesiąc 150 zł, niezależnie od uczestnictwa w IKE, IKZE lub PPE. Takie rozwiązanie pod wieloma względami przypominałoby indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). EKO mogłoby być prowadzone w różnych instytucjach – np. jako rachunek bankowy, rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, domu maklerskim lub Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Niski odsetek oszczędzających na emeryturę

Niski odsetek oszczędzających na emeryturę

Zaledwie 21,2% badanych oszczędza na emeryturę w jakiejkolwiek formie (w tym w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Większość z nich, bo 43%, przeznacza na odkładanie maksymalnie 10% swoich rocznych dochodów. Tylko jedna piąta tej grupy na zabezpieczenie emerytalne przeznacza powyżej 10% swoich zarobków. Pozostałe osoby z całej badanej grupy (78,8%) nie podejmują żadnych działań zmierzających do ochrony swojego przyszłego stanu materialnego. Okazuje się, że Polacy zaczynają zastanawiać się nas swoją przyszłością emerytalną dopiero po ukończeniu 50. roku życia. Skąd taki stan rzeczy?

Polacy martwią się o emeryturę

Polacy martwią się o emeryturę

Okazuje się, że coraz więcej Polaków postanowiło samodzielnie zadbać o wysokość swojej przyszłej emerytury, co wynika z troski o swój byt w podeszłym wieku. Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego dotyczyły nowych rachunków zakładanych w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Wskazały one na to, że znaczna liczba Polaków rezygnuje z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z braku zaufania do instytucji i bierze los we własne ręce. Z roku na rok bowiem przybywa coraz więcej rachunków z IKZE.

Korzyści z IKZE

Korzyści z IKZE

Wczesne rozpoczęcie odkładania pieniędzy na przyszłą emeryturę to jeden ze sposobów na zapewnienie sobie godnego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Jedną z możliwości jest oszczędzanie na nadchodzące świadczenie w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Powstało ono w 2012 roku jako III instrument dający szansę na odkładanie środków na przyszłą emeryturę. Jakie są korzyści z posiadania IKZE? Przede wszystkim jest to możliwość wzięcia we własne ręce swojej przyszłości.

Słabnąca popularność IKZE

Słabnąca popularność IKZE

III filar systemu emerytalnego to dobrowolna forma składek emerytalnych. Jest to dodatkowe zabezpieczenie po przejściu na emeryturę. Zalicza się do nich fundusze inwestycyjne, grupowe ubezpieczenia, gromadzone oszczędności, indywidualne konta emerytalne czy pracownicze programy emerytalne. Zasadniczą różnicą między III a I i II filarem emerytalnym jest to, że pierwszy z wymienionych jest formą ubezpieczenia połączonego z inwestycją przy wsparciu państwa. IKZE funkcjonuje od 2012 roku. Jednak ich popularność nie wzbija się na wyżyny. Dlaczego?

Limit IKZE w 2016 roku

Limit IKZE w 2016 roku

Ustalono limit wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego na 2016 rok. Wyniósł on 4866 złotych. Wyznaczono go w oparciu o przepisy prawa polskiego i prognozy na trwający właśnie rok. Kwota ta jest wyższa w porównaniu z ubiegłymi latami. W 2015 roku bowiem maksymalna wartość wpłat wynosiła 4750 złotych i 80 groszy. Dwa lata temu – 4495 złotych i 20 groszy, zaś trzy lata temu 4231 złotych i 20 groszy. Wzrost ten ma bezpośredni związek ze wzrostem wysokości wynagrodzeń obywateli w ostatnim czasie.

Wpłaty na IKZE odliczone w zeznaniu podatkowym

Wpłaty na IKZE odliczone w zeznaniu podatkowym

Osoby, które zdecydowały się na odkładanie pieniędzy na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku podatkowym, mogą odliczyć poniesione koszty od uzyskanego dochodu. Jeżeli dochód uzyskany w danym roku jest niższy niż wysokość składki na IKZE, wówczas podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Wysokość kwoty odkładanej na IKZE określają zaś przepisy ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W 2015 roku limit ograniczał wysokość odkładanej kwoty do 4750 złotych i 80 groszy.

Optymalizacja podatkowa dzięki IKZE

Optymalizacja podatkowa dzięki IKZE

Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a to oznacza, że jest to ostatni moment na podjęcie decyzji o założeniu konta IKZE i dokonaniu wpłaty (również dla osób, które przystąpiły do IKZE poprzednich latach). Dzień dokonania wpłaty jest tutaj decydujący, aby można było obniżyć dochód, a tym samym podatek za 2015 rok. Na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego można wpłacić dowolną kwotę, ale trzeba mieć na uwadze, że kwota uprawniająca do obniżenia dochodu jest z góry ustalona i nie można jej przekroczyć.