Różnice między IKE i IKZE

Różnice między IKE i IKZE

Obydwa konta, czyli Indywidualne Konto Emerytalne jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego służą do gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Jest jednak kilka zasadniczych różnic między tymi kontami. Mowa tu na przykład o limitach wpłat. W przypadku IKZE mamy do czynienia z niższymi, rocznymi limitami wpłat na konto emerytalne (na IKE można wpłacić więcej). Kolejną różnicą są ulgi podatkowe.

Kto oferuje IKZE

Kto oferuje IKZE

IKZE stanowią element trzeciego filaru emerytalnego. Poza Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego w III filarze mamy do czynienia również z Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (IKE) i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE). Osoby posiadające konto IKE czy uczestniczące już w PPE mogą bez względu na to wybrać dodatkową ofertę oszczędnościową w postaci IKZE. Ustawa zmieniająca prawo i dopuszczające możliwość wprowadzenia nowych kont jasno określa też, jakie podmioty mogą je oferować konsumentom.

Czym jest IKZE

Czym jest IKZE

IKZE to skrót od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Podstawą działania tego typu produktu finansowego jest ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie części ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Ta właśnie ustawa wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dzięki temu obok IKE klienci mogą zakładać również IKZE. Ustawa określa m.in. podmioty uprawnione do oferowania tego typu kont czy cechy charakterystyczne wyróżniające konto na tle funkcjonujących już IKE.

IKZE Pocztylion DFE

IKZE Pocztylion DFE

Początki Pocztylion-Arka PTE S.A. sięgają 1998 roku, kiedy to powstało Pocztowo-Bankowego PTE 11 czerwca 2001 roku Arka-Invesco PTE i Pocztowo-Bankowego PTE połączyły się, a ostatecznie fuzja została sfinalizowana 30 lipca tego samego roku. W ten sposób powstał Pocztylion. W grudniu zmieniono nazwę na Poczta Polska – Cardif (Grupa BNP Paribas) – Arka-Invesco Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. trzy lata później zarejestrowano nową nazwę: Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w ofercie Pocztylion-Arka PTE S.A. znajdują się również Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE PKO DFE

IKZE PKO DFE

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zostało założone przez dwa banki, a mianowicie: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna i Bank Handlowy w Warszawie S.A. Od 2003 roku jedynym akcjonariuszem towarzystwa jest PKO Bank Polski S.A. Wcześniej obydwa założyciele posiadali po 50% akcji. Podstawowym celem towarzystwa jest jak najlepsze zarządzanie środkami powierzonymi przez klientów. Oferta PKO BP BANKOWY PTE S.A. to m.in. IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE Nordea DFE

IKZE Nordea DFE

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. powstało w wyniku przejęcia w 2005 roku przez Grupę Nordea za pośrednictwem Nordea Life Holding A/S dwóch spółek Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie będących wcześniej własnością Sampo plc. Dziś Grupa Nordea jest właścicielem stu procenta akcji Nordea PTE S.A. Towarzystwo oferuje obowiązkowe ubezpieczenia w ramach II Filaru. Od 2012 roku w ofercie Nordea PTE S.A. znajduje się również Plan Emerytalny Nordea IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE BDM Dom Maklerski

IKZE BDM Dom Maklerski

Dom Maklerski BDM S.A. działa na rynku od 1993 roku. Funkcjonuje na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego. Jest brokerem o ugruntowanej na rynku pozycji prowadzącym swoją działalność w takich segmentach rynku jak działalność brokerska, bankowość inwestycyjna oraz zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Za swoją działalność Dom Maklerski BDM S.A. był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. W jego ofercie możemy znaleźć między innymi IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

KZE Union Investment TFI

KZE Union Investment TFI

Początki Union Investment TFI S.A. sięgają 1995 roku, kiedy to na rynku polskim rozpoczęła działalność Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A. Dziś podstawową misją Union Investment TFI S.A. jest pomnażanie środków finansowych należących do klientów i partnerów towarzystwa. Spółka szczyci się najbardziej stabilnym w Polsce i niezmienny od dekady zespołem zarządzającym. Za swoją działalność towarzystwo było wielokrotnie nagradzane. Klienci towarzystwa mogą liczyć na wiele ciekawych i atrakcyjnych produktów czy ofert.

IKZE SKOK TFI

IKZE SKOK TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. zostało utworzone z inicjatywy Kasy Krajowej SKOK 19 listopada 2003 roku. Założycielem TFI SKOK jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła na funkcjonowanie towarzystwa i utworzenia pierwszego funduszu inwestycyjnego 26 kwietnia 2004 roku. Ważny element oferty TFI SKOK S.A stanowią Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

IKZE Pioneer Pekao TFI

IKZE Pioneer Pekao TFI

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to najstarsze towarzystwo inwestycyjne działające na rynku polskim. Wyłącznym akcjonariuszem towarzystwa jest Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Akcjonariuszami Pioneer Pekao Investment Management S.A. są Pioneer Global Asset Management S.p.A. (51% akcji) i Bank Pekao S.A. (49% akcji). Grupa Pioneer Global Asset Management może się poszczycić ponad osiemdziesięcioletnią historię.