Porównanie IKZE DFE

Prezentujemy porównanie ofert Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego opartych o DFE (Dobrowolne Fundusze Emerytalne), które oferowane są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). W rankingu IKZE DFE przeanalizowaliśmy najważniejsze opłaty, koszty i prowizje (otwarcie i zarządzanie), wysokość pierwszych i kolejnych wpłat, a także stopy zwrotu za ostatni rok. Zapraszamy do lektury.

DFE Otwarcie IKZE Prowizja za zarzą-
dzanie
Pierwsza wpłata Kolejne wpłaty Prowizja od wpłat Stopa zwrotu za 2013 r. Link
Pekao
Pekao Pioneer PTE S.A.
0 zł
bez opłat
2,6%
opłata w skali roku od wartości aktywów netto funduszu
100 zł
wpłata minimalna
dowolne
Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Wpłaty dokonywane przez osobę małoletnią nie mogą być większe niż dochody uzyskane przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Nie mogą przekraczać kwoty rocznego limitu.

Limit na rok 2014: 4 495,20 zł
2,5%
Opłata manipulacyjna pobierana od każdej wpłaty w postaci potrącenia 2,5% wpłacanej kwoty.

Opłata manipulacyjnej nie jest pobierana w przypadku otrzymanych wypłat transferowych dokonywanych do funduszu.

Fundusz zwolni klienta z obowiązku ponoszenia opłaty o ile kwota wpłat, obliczana jako suma wniesionych przez członka wpłat i wypłat transferowych, pomniejszona o kwoty wypłacone członkowi z tytułu zwrotów częściowych, będzie nie mniejsza niż 10 000 zł.
16,3%
Stopa zwrotu, mierzona zmianą jednostki rozrachunkowej DFE Pekao, w wysokości 16,3% przy zachowaniu zasad maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.
więcej
NordeaNordea PTE S.A. 0 zł
bez opłat
1,95%
wartości aktywów netto w skali roku
400 zł
Wymagana suma wpłat w pierwszych 12 miesiącach 1 800 zł

Wymagany stan rachunku po kolejnych okresach 12-miesięcznych 1 500 zł
100 zł
Wymagana suma wpłat w pierwszych 12 miesiącach 1 800 zł

Wymagany stan rachunku po kolejnych okresach 12-miesięcznych 1 500 zł
0 – 4%
Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości aktywów zgromadzonych na rachunku, powiększonych o kwotę dokonywanej wpłaty:

Zgromadzony kapitał Opłata
od
wpłaty
Od Do
100 4 999,99 4%
5 000 9 999,99 3%
10 000 14 999,99 2%
15 000 19 999,99 1%
20 000 24 999 0,5%
25 000 >25 000 0%

25,64%
zgodnie z informacjami podanymi przez Nordea PTE S.A.
więcej
AllianzPTE Allianz Polska S.A. 0 zł
bez opłat
1 – 2,5%
Gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest niższa niż 20.000 zł – 2,5%.

Gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 20.000 zł i mniejsza niż 50.000 zł – 1,5%.

Gdy łączna suma wpłat na IKE i IKZE jest równa lub większa niż 50.000 zł – 1,0%.
50 zł
pod warunkiem zasilenia konta na łączną wysokość minimum 200 zł w terminie 30 dni od podpisania umowy
50 zł
minimalna kwota wpłaty
1,5%
od wpłacanych środków
8,2%
zgodnie z informacjami podanymi przez Allianz Polska DFE
więcej
AmplicoAmplico PTE S.A. 0 zł
bez opłat
2,5%
wartości zgromadzonego kapitału w skali roku
dowolna
brak limitów
dowolne
brak dodatkowych ograniczeń poza rocznym limitem wpłat, który wynosi 4 495,20 zł
500 zł
Od osoby zawierającej Umowę IKZE po dniu 30 września 2012 r. pobierana jest Opłata od składki IKZE w wysokości 50% kwoty wpłacanej na konto, przy czym łączna wartość pobranych opłat w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

Od osób, który zawarł umowę do dnia 30 września 2012 r. pobierana jest opłata od składki uzależniona od wartości środków zgromadzonych na dzień wpływu składki.

Do 5 000 PLN – 2,50%

Powyżej 5 000 PLN do 10 000 PLN – 2,00%

Powyżej 10 000 PLN do 15 000 PLN – 1,50%

Powyżej 15 000 PLN do 20 000 PLN – 1,00%

Powyżej 20 000 PLN – 0,00%
56,70%
zgodnie z informacjami podanymi w Prospekcie Informacyjnym MetLife Amplico DFE
więcej
GeneraliGenerali PTE S.A. 0 zł
brak opłat
2,6%
wartości aktywów netto w skali roku
400 zł
minimalna wartość pierwszej wpłaty
50 zł
minimalna wartość każdej kolejnej wpłaty
0 – 1,9%
W pierwszym roku obowiązywania umowy opłata pobierana jest następująco:

  • Od pierwszej wpłaty opłata w wysokości 25% wpłaty, lecz nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 400 zł.
  • Od kolejnych wpłat opłaty naliczane są w wysokości 25% wpłaty, a pobierane w wysokości równej różnicy pomiędzy sumą opłat naliczonych od początku roku obowiązywania umowy, a sumą opłat pobranych od wcześniejszych wpłat.
  • Opłaty są pobierane tylko do chwili, gdy suma opłat pobranych od początku roku obowiązywania umowy będzie równa 400 zł.

W kolejnych latach:

Rok
obowiązywania
umowy
Opłata
od wpłat
2 1,9%
3 1,8%
4 – 9 1,6%
10 i więcej 0%

2%
zgodnie z informacjami podanymi przez Generali DFE
więcej
ING
ING PTE S.A.
0 zł
bez opłat
2%
Część stała – opłata miesięczna w wysokości 2% wartości aktywów ING DFE. Gdy kapitał zgromadzony przez DFE od wszystkich klientów przekroczy wartość 1 mld złotych, fundusz będzie pobierał opłatę w wysokości 1,5% od nadwyżki ponad 1 mld złotych.

Część zmienna – opłaty za wynik naliczana rocznie. DFE dzieli się z klientami zyskiem przekraczającym 8% w skali roku. Klient otrzymuje 85% z kwoty przekraczającej 8%, DFE 15%.
150 zł
minimalna kwota wpłaty
50 zł
Minimalna kwota wpłaty.

DFE oferuje bonus za regularne wpłaty przez 5 lat (min. 600 zł rocznie) w postaci obniżenia opłaty pobieranej za zarządzanie o 0,15 %. Po kolejnych trzech 5-letnich okresach klient uzyskuje obniżenie wartości opłaty za zarządzanie o 0,6% (maksymalna wartość bonusu).
80 zł
opłata od pierwszej wpłaty
59,1%
zgodnie z informacjami podanymi przez ING DFE
więcej
PKO
PKO BP BANKOWY PTE S.A.
0 zł
brak opłat
2,5%
wartości aktywów netto w skali roku
50 zł
minimalna kwota wpłaty
50 zł
minimalna kwota wpłaty
400 zł
Fundusz pobiera opłatę za wpłaty w wysokości 20% wpłacanej sumy. W trakcie trwania umowy łączna suma opłat pobranych od wpłat nie może przekroczyć 400 zł.
16,5%
zgodnie z informacjami podanymi przez PKO DFE
więcej
PocztylionPocztylion-Arka PTE S.A. 0 zł
bez opłat
2,5%
wartości aktywów netto w skali roku
240 zł
minimalna kwota wpłat wynosi 240 zł w skali roku kalendarzowego
240 zł
minimalna kwota wpłat wynosi 240 zł w skali roku kalendarzowego
0 – 3%
Opłata zależy od sumy wpłat na rachunku:

Suma wpłat Opłata
<5 tys zł 3%
5-10 tys zł 2,5%
10-15 tys zł 2%
15-20 tys zł 1%
>20 tys zł 0%

6,8%
zgodnie z informacjami podanymi przez Pocztylion-Arka PTE S.A.
więcej
PZU
PTE PZU S.A.
0 zł
bez opłat
2,99%
Wynagrodzenie stałe – 2,99% w skali roku (365 dni) od średniej wartości aktywów netto funduszu w danym roku.

Wynagrodzenie zmienne – zależy od wyników osiąganych przez fundusz. Wynosi maksymalnie 20% nadwyżki wyników zarządzania funduszem ponad wynik benchmarku w danym okresie rozliczeniowym.
50 zł
minimalna kwota wpłaty
50 zł
minimalna kwota wpłaty
1 – 3,4%
Wysokość prowizji uzależniona jest od daty pierwszej wpłaty na rachunek (od stażu posiadacza konta):

Staż klienta Opłata
0-5 lat 3,4%
6-10 lat 2,9%
11-15 lat 2,4%
Powyżej
15 lat
1%

30,3%
zgodnie z informacjami podanymi przez DFE PZU
więcej

Dodaj swoją opinię