Roczny limit wpłat na IKZE

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego jest roczny limit wpłat. Warto zauważyć, iż jest on niższy niż w przypadku kont IKE. Jak wyznaczany jest roczny limit dla kont IKZE? W odróżnieniu od IKE w przypadku, którego limit ustalany jest kwotowo na dany rok i na takim samym poziomie dla wszystkich oszczędzających, limit dla IKZE jest zależny od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla konkretnego oszczędzającego za rok ubiegły.

Zgodnie z ustawą regulującą funkcjonowanie IKZE wpłaty na konto nie mogą przekroczyć kwoty równej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, która została ustalona dla danego oszczędzającego za rok poprzedni. Nie może to być jednak więcej aniżeli 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie “art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)” na ubiegły rok.

Ponadto przewiduje się odstępstwa od tej zasady w przypadku osób osiągających niskie dochody. Jeżeli kwota odpowiadająca równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni nie przekracza 4 % równowartości dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę osoby takie mogą w roku kalendarzowym dokonać wpłaty na IKZE do wysokości 4 % równowartości dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku.

Dodaj swoją opinię