IKZE ulga podatkowa

Wprowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego to kolejny sposób na zachęcenie osób aktywnych zawodowo do odkładania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Wprowadzone w 2012 roku rozwiązanie okazało się jednak niezbyt trafione miedzy innymi ze względu na zawiłości związane z ustalaniem limitu wpłat. W 2014 roku przeprowadzono reformę systemu emerytalnego, która objęła również IKZE. Zmieniono nie tylko sposób obliczania rocznego limitu wpłat, ale wprowadzono pewne ulgi podatkowe.


Korzyści podatkowe z tytułu wpłat na IKZE:
  • zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych;
  • wpłaty na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania za dany rok podatkowy (kalendarzowy), przy czym rozliczając PIT za zakończony rok (termin do końca kwietnia) można odliczyć wpłaty na IKZE dokonane do 31 grudnia;
  • zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych – jest to przeniesienie kapitału z jednej instytucji prowadzącej IKZE do drugiej, w której klient zakłada IKZE (można mieć tylko jedno konto);
  • brak podatku od spadku i darowizn – spadkobierca musi opłacić zryczałtowany podatek dochodowy (10%), ale jeżeli przeniesie kapitał na własne konto w trzecim filarze zostanie z tego podatku zwolniony;
  • wypłaty z IKZE objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%;

Zysk na IKZE w zależności od formy opodatkowania

Porównamy trzy stawki podatkowe 18%, 19%, 32% (są to stawki podatkowe w zależności od tego czy ktoś rozlicza się według skali podatkowej lub liniowo). Zakładamy, że w każdym przypadku posiadacz IKZE wpłaca, co roku na konto maksymalną możliwą kwotę. Limit IKZE na 2015 rok wynosi 4 750,80 zł.

Każdego roku dokonujemy wpłaty równej limitowi na 2015 rok:
stawka PIT: 18% stawka PIT: 19% stawka PIT: 32%
4 750,80 zł 4 750,80 zł 4 750,80 zł

Dla uproszczenia przyjmiemy, że w każdym roku mamy do czynienia z limitem identycznym jak w 2015 roku. Kolejne założenie to czas oszczędzania. Na potrzeby analizy przyjmujemy okres 10 lat i nie bierzemy pod uwagę żadnych zysków wypracowanych przez podmiot zarządzający IKZE.

Kapitał zgromadzony po 10 latach:
stawka PIT: 18% stawka PIT: 19% stawka PIT: 32%
47 508,00 zł 47 508,00 zł 47 508,00 zł

Jeżeli naszą roczną składkę w wysokości 4 750,80 zł nie wpłacalibyśmy na IKZE to każdego roku płacilibyśmy od niej podatek zgodnie z obowiązującą nas stawką PIT (przyjmujemy, że kwotę 4 750,80 zł odkładamy z przychodu wypracowanego z tytuły wykonywanej przez nas pracy na etacie bądź działalności gospodarczej).

Zaoszczędzony podatek od kapitału równego wpłatom na Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w skali 1 roku oraz całego okresu (10 lat):
okres stawka PIT: 18% stawka PIT: 19% stawka PIT: 32%
1 rok 855,14 zł 902,65 zł 1 520,26 zł
10 lat 8 551,44 zł 9 026,52 zł 15 202,56 zł

Osoby oszczędzające na IKZE przy wypłacie środków z konta płacą zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Jeśli założymy, że przez 10 lat wpłacaliśmy co roku kwotę 4750,80 zł i po 10 latach zgromadziliśmy kapitał w wysokości 47 508,00 zł to dokonując wypłaty środków zapłacimy podatek w wysokości rocznej wpłaty tj. 4750,80 zł (10% od kwoty 47 508,00 zł). Po potrąceniu podatku otrzymamy dokładnie 42 757,20 zł.

Porównajmy ile zyskują osoby gromadzące pieniądze na IKZE w zależności od stawki opodatkowania. W tabeli poniżej podajemy wartość wypłacanego kapitału po odliczeniu zryczałtowanego podatku w wysokości 10%:

Wypłacana kwota kapitału po opodatkowaniu:
  stawka PIT: 18% stawka PIT: 19% stawka PIT: 32%
suma wpłat (10 lat) 47 508,00 zł 47 508,00 zł 47 508,00 zł
podatek IKZE (10%) 4 750,80 zł 4 750,80 zł 4 750,80 zł
wypłacone środki 42 757,20 zł 42 757,20 zł zł 42 757,20 zł zł

Z uwagi na fakt, że podatek od wypłaty jest zryczałtowany tj. niezależny od stawki podatku dochodowego (PIT) każdy z podatników ponosi identyczny koszt, ale prawdziwy zysk z optymalizacji podatkowej dzięki inwestowaniu w IKZE widzimy w oszczędnościach na podatku, gdy zestawimy hipotetyczny podatek PIT oraz faktyczny podatek od wypłaty z IKZE:

Zysk na oszczędzaniu w IKZE w zależności od stawki podatkowej:
okres stawka PIT: 18% stawka PIT: 19% stawka PIT: 32%
podatek PIT 8 551,44 zł 9 026,52 zł 15 202,56 zł
podatek IKZE (10%) 4 750,80 zł 4 750,80 zł 4 750,80 zł
zysk netto na podatku 3 800,64 zł 4 275,72 zł 10 451,76 zł
zysk % na podatku 8% 9% 22%

Najwięcej zyskują osoby, które rozliczają się po najwyższej stawce podatku PIT. Oszczędność można zobrazować procentowo:

  • osoby płacące PIT w wysokości 18% – zyskują 8% od każdej wpłaty
  • osoby płacące PIT w wysokości 19% – zyskują 9% od każdej wpłaty
  • osoby płacące PIT w wysokości 32% – zyskują 22% od każdej wpłaty

Powyższe zyski wynikają z samej różnicy stawek podatkowych PIT a stawką podatku z wypłaty IKZE i nie uwzględniają ewentualnych zysków wypracowanych przez zarządzających IKZE. Na koniec warto przypomnieć, że wypłata środków z IKZE jest możliwa pod warunkiem osiągnięcia 65 roku życia oraz dokonywania wpłat w przynajmniej 5 latach kalendarzowych.

Dodaj swoją opinię