Wypłata z IKZE

Wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego może nastąpić tylko w dwóch przypadkach:

  • Na wniosek osoby oszczędzającej w momencie osiągnięcia wieku 65 lat (lub później) przy założeniu, że posiadacz konta dokonywał wpłat na IKZE przynajmniej przez pięć lat (jest to warunek konieczny, minimum 5 lat oszczędzania).
  • W przypadku śmierci właściciela konta IKZE. Wypłata następuje na wniosek osoby uposażonej (wskazanej przez właściciela konta w umowie podpisanej z podmiotem oferującym IKZE).

Sama wypłata może odbywać się w dwojaki sposób. W zależności od woli osób uprawnionych do wypłaty środków możemy mieć do czynienia z wypłatą jednorazową lub wypłatą w ratach. Wypłata ratalna następować będzie, przez co najmniej 10 lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy okres oszczędzania w IKZE był krótszy (jednak nie krótszy niż 5 lat). Jeżeli właściciel konta oszczędzał prze okres krótszy niż 10 lat okres wypłaty będzie równy okresowi oszczędzania. Na przykład oszczędzając przez 8 lat klient będzie mógł wypłacać środki również przez 8 lat.

Jeżeli oszczędzający zdecyduje się na wypłatę jednorazową musi pamiętać o umieszczeniu odpowiedniej informacji w zeznaniu podatkowych za dany rok, w którym nastąpiła wypłata (konieczność opłacenia podatku od środków zgromadzonych na IKZE). Z drugiej strony, jeżeli właściciel konta zdecyduje się na wypłatę ratalną z podatku będzie musiał się rozliczać w każdym roku wypłaty. Podatek od kolejnych rat będzie pobierany w formie zaliczek przez instytucję wypłacającą (płatnika).

Dodaj swoją opinię